วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 2

ทารุนหรือสั่งสอน...         จากภาพ สื่อถึงการลงโทษเด็กที่รุนแรง เกินกว่าความเหมาะสม เพราะในฐานะที่เป็นผู้ลงโทษ ควรมีวิจารณญาณในการลงโทษ เพราะ เด็กยังสามารถทำผิดได้เป็นเรื่องธรรมดา เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ ควรจะระงับควบคุมอารามณ์ และควรใช้เหตุและผลพูดคุยกับเด็ก ทำความเข้าใจกับเด็ก ให้รู้ถึงสาเหตุของการลงโทษ และครูควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างแก่เด็ก
สาเหตุ
        1. เด็กไม่ทำการบ้าน
        2. เด็กไม่ตั้งใจเรียน
        3. เด็กไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของครู
        4. ครูลงโทษด้วยการใช้ไม้เรียว
        5. ครูลงโทษด้วยความโกรธ และอารมณ์รุนแรง
การแก้ปัญหา
        1. ครูควรควบคุมอารมณ์
        2. ครูไม่ควรนำเรื่องส่วนตัว มาปะปนกับเรื่องงาน
        3. ครูควรลงโทษนักเรียนตามความเหมาะสม
        4. ครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีแกนักเรียน

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 1

ประวัติส่วนตัวชื่อ : ปาริชาติ  จันทร์ฝาก
ชื่อเล่น : ปลา :))
วันเกิด : วันศุกร์ ที่ 19 มิถุนายน 2535
การศึกษา : อนุบาล 1 - 3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา จังหวัดตรัง
                   ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา จังหวัดตรัง
                   มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง
                   มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
                   ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์
                   หลักสูตรคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ที่อยู่ : 38/1 หมู่ 3 ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
ปัจจุบัน : บ้านนับดาว

ปรัชญาชีวิต : ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น